قطارها سپس با سرعتی در حدود 360 کیلومتر در ساعت حرکت می کنند ، بنابراین زمان سفر باید از 84 فعلی به 49 دقیقه کاهش یابد. هزینه های 32 میلیارد پوند یا حدود 38.5 میلیارد یورو برای پروژه ساخت پیش بینی شده است. ICE 3 آلمان با حداکثر سرعت برنامه ریزی شده 300 کیلومتر در ساعت در آلمان سفر می کند. حداکثر سرعت 330 کیلومتر در ساعت است.

TGV فرانسوی حتی به حداکثر سرعت 574 کیلومتر در ساعت رسیده است.