تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : مقايسه غمبار بهره وري راه آهن ايران با چين
چهارشنبه، 16 آذر 1401 - 10:20     کد خبر: 98099

ترابر نيوز:

راه آهن چين با طول 80 هزار كيلومتر سه ميليارد تن و راه آهن  ايران با طول 14 هزار كيلومتر  40 ميلون تن بار جابجا مي كنند يعني راه آهن چين به ازاي هر كيلومتر خط ريلي 37.5 تن بار جابجا مي كند و راه آهن ايران به ازاي هر كيلومتر خط آهن 2.8 تن بار جابجا مي كند  به اين ترتيب چنانچه بهره وري شبكه ريلي ايران همانند چين شود خط آهن ايران صرفا از منظر طول شبكه ظرفيت جابجايي 400 تا 500 ميليون تن بار در سال را دارد. 

كل باري كه در جاده هاي ايران جابجا مي شود حدود  600 ميليون تن در سال است. كه حدود 550 ميليون تن آن توسط ناوگان حمل و نقل جاده اي جابجا مي شوند. 

 

 

 


برگشت به تلکس خبرها