تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : برآورد اثر تحريم هاي اقتصادي بر رشد اقتصادي ايران
دوشنبه، 26 مهر 1400 - 11:44     کد خبر: 94547

ترابر نيوز:
در اين نوشتار اثر مستقيم تحريم هاي اقتصادي بر رشد اقتصادي ايران از آغاز انقلاب تا سال 1391 بررسي شده است. داده هاي متغيرها، غير از تحريم براي دوره زماني 1345-1391 گرفته شده اند و براي هر تحريم يك متغير مجازي آورده شده است. روش تجزيه و تحليل، روش اقتصاد سنجي ARDL است. يافته ها نشان مي دهد رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت سرانه نيروي كار در ايران؟ ؟ ؟ از تحريم هاي اقتصادي تا پيش از تحريم هاي گسترده نفتي و بانكي دو سال گذشته، اثر مستقيم معنا-داري نپذيرفته است


 

مقاله اينجاست


برگشت به تلکس خبرها