تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : مصرف انرژي بخش حمل و نقل كشور به تفكيك
پنجشنبه، 7 فروردین 1399 - 18:58     کد خبر: 91922

ترابر نيوز:

مصرف انرژي بخش حمل و نقل كشور به تفكيك شيوه هاي حمل و نقل و نوع سوخت مصرفي، سال 1390 (ميليون بشكه معادل نفت خام)

 مصرف انرژي بخش حمل و نقل كشور به تفكيك شيوه­هاي حمل و نقل و نوع سوخت مصرفي،

 سال 1390 (ميليون بشكه معادل نفت خام)

شيوه‌هاي
حمل و نقل
بنزين نفت‌گاز LPG سوخت هوايي نفت كوره گاز طبيعي برق نفت سفيد جمع كل
جاده‌اي 85/118 31/116 27/0 0 0 48/38 005/0 0 92/273
هوايي 0 0 0 46/8 0 0 0 0 46/8
دريايي 76/0 43/5 0 0 43/3 0 0 0 63/9
خط لوله 0 04/0 0 0 0 70/2 0 32/0 06/3
ريلي 0 11/2 0 0 0 0 203/0 0 32/2
جمع جاده­اي و غيرجاده­اي 61/119 90/123 27/0 46/8 43/3 18/41 208/0 32/0 37/297

برگشت به تلکس خبرها