تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : عملكرد ساخت آزادراه ها و بزرگراه ها
شنبه، 9 فروردین 1399 - 08:56     کد خبر: 91921

ترابر نيوز:
 

دنياي اقتصاد : وزارت راه وشهرسازي در يك گزارش جامع عملكرد اين وزارتخانه درحوزه ساخت راه هاي جاده اي را در سال ۹۷ منتشر كرد. بررسي هاي «دنياي اقتصاد» بر پايه اطلاعات دريافت شده از اين گزارش نشان مي دهد عمده هدف گذاري هاي صورت گرفته در سال ۹۷ براي ساخت و توسعه راه ها در كشور محقق شده است. در اين گزارش آخرين وضعيت طول آزاده راه ها، بزرگراه ها، راه هاي اصلي، فرعي، تعداد پايانه ها (باري، مسافربري، مرزي) و همچنين تعداد مجتمع هاي خدماتي و رفاهي و... اعلام شده است.

بنا براعلام مسوولان وزارت راه وشهرسازي از آنجا كه اقدامات مربوط به حوزه راه سازي و حمل ونقل در ايام مختلف سال متفاوت است بنابراين آمارهاي كلي در اين بخش همواره به صورت سالانه اعلام مي شود چرا كه مقايسه فصل به فصل يا شش ماه به شش ماه اقدامات و عملكرد انجام شده درحوزه حمل ونقل به دليل تاثير فصل بر عملكردها ورويدادها معمولا تصوير درستي از كليت فعاليت هاي انجام شده ورويدادهاي به وقوع پيوسته را ترسيم نمي كند.  در بخشي از اين گزارش كه آخرين و تازه ترين گزارش سالانه مربوط به عملكرد حوزه راه وشهرسازي از جمله فعاليت هاي انجام شده درحوزه حمل ونقل جاده اي و راه سازي هاي صورت گرفته در آن منتشر شده است جديدترين آمار سالانه ساخت بزرگراه ها، آزادراه ها و ساير راه هاي جاده اي كشور تشريح شده است.

بررسي هاي انجام شده بر پايه اطلاعات اين گزارش نشان دهنده رشد ۱۷ درصدي طول آزادراه هاي كشور در پايان سال ۹۷ در مقايسه با پايان سال ۹۰-اولين سال از دهه ۹۰-است.  آمارها نشان مي دهد در پايان سال ۹۷ طول آزادراه هاي كشور به ۲ هزار و ۴۰۱ كيلومتر افزايش يافته است كه اين ميزان در پايان سال ۹۰،معادل ۲ هزار و ۵۳ كيلومتر بوده است. با اين حال، آمارهاي سالانه از عملكرد ساخت آزادراه ها از ابتداي دهه ۹۰ تا پايان سال ۹۷ نشان مي دهد از مقطع زماني پايان سال ۹۳ تا پايان سال ۹۷ طول آزادراه ها در كشور افزايش نداشته است.آمارها نشان مي دهد طول آزادراه هاي كشور درحالي در پايان سال ۹۷، معادل۲ هزار و ۴۰۱ كيلومتر گزارش شده است كه اين مقدار در پايان سال ۹۳ نيز به همين اندازه بوده است.  در سال ۹۱ درحالي طول آزادراه هاي كشور از ۲۰۵۳ كيلومتر در سال ۹۰ به ۲ هزار و ۱۸۵ كيلومتر افزايش يافته است كه اين ميزان در سال ۹۲ به ۲ هزار و ۴۰۱ كيلومتر و در سال ۹۳ به ۲ هزار و ۴۰۱ كيلومتر افزايش يافته است. اين آمارها حاكي است از مقطع زماني پايان سال ۹۳ تا پايان سال ۹۷ طول آزادراه ها در كشور تغييري نكرده است. اين درحالي است كه هم اكنون وزارت راه وشهرسازي يك پروژه مهم درحوزه راهسازي يعني آزادراه تهران-شمال را در دست احداث دارد.  مقايسه عملكرد دست اندركاران حوزه ساخت در بخش حمل ونقل جاده اي نشان مي دهد طول بزرگرا ه هاي كشور در پايان سال ۹۷ بيش از هزار كيلومتر در مقايسه با مقطع زماني پايان سال ۹۶ افزايش داشته است.  در پايان سال ۹۷ طول بزرگراه هاي كشور از ۱۶ هزار و ۸۲۰ كيلومتر در سال ۹۶ به ۱۸ هزار و ۱۲۲ كيلومتر افزايش يافت كه در مقايسه با مقطع زماني پايان سال ۹۰ با ۵/ ۵۵ درصد افزايش مواجه شده است. در پايان سال ۹۰ طول بزرگراه هاي كشور برابر با ۱۱ هزار و ۶۵۲ كيلومتر بوده است. برآوردهاي آماري وزارت راه وشهرسازي از آخرين اطلاعات مربوط به حوزه راه سازي كشور كه از سوي اين وزارتخانه در اختيار «دنياي اقتصاد» قرار گرفته همچنين حاكي از افزايش ۱۷ درصدي طول راه هاي اصلي كشور در پايان سال ۹۷ در مقايسه با مقطع زماني پايان سال ۹۰ است.

آمارها نشان مي دهد در شرايطي كه طول راه هاي اصلي كشور در پايان سال ۹۰، برابر با۲۲ هزار و ۵۲ كيلومتر بوده است اين ميزان در پايان سال ۹۷ به ۲۵ هزار و ۸۱۴ كيلومتر افزايش يافته است. اين درحالي است كه در راستاي توسعه راه سازي و تبديل راه هاي فرعي به اصلي طول راه هاي فرعي كشور همزمان با افزايش طول راه هاي اصلي نسبت به مقطع زماني ابتداي سال ۹۰ كاهش داشته است و بخشي از راه هاي فرعي كشور پس از توسعه و تجهيز به مجموعه راه هاي اصلي افزوده شده اند؛ در پايان سال ۹۰ طول راه هاي فرعي كشور معادل ۴۳ هزار و ۲۵۸ كيلومتر بود كه اين ميزان در پايان سال ۹۷ به ۴۲ هزار و ۵۳۶ كيلومتر كاهش يافته است. در اين گزارش همچنين عملكرد وزارت راه وشهرسازي در حوزه ساخت وتوسعه راه هاي روستايي تشريح شده است. اقدامات انجام شده در برآوردهاي صورت گرفته حكايت از افزايش ۱۶ درصدي طول راه هاي روستايي آسفالت در پايان سال ۹۷ در مقايسه با مقطع زماني پايان سال ۹۰ دارد. درحالي كه طول راه هاي روستايي آسفالت در پايان سال ۹۰ برابر با ۹۵ هزار و۱۶۴ كيلومتر بوده است اين ميزان در پايان سال ۹۷ معادل ۱۱۰ هزار و ۳۱۸ كيلومتر گزارش شده است كه نشان دهنده افزايش طول راه هاي روستايي آسفالت به ميزان ۱۶ درصد است. اين درحالي است كه طول راه روستايي شوسه (خاكي و غيرآسفالت) نيز در اين بازه زماني-انتهاي سال ۹۷ در مقايسه با انتهاي سال ۹۰-با كاهش ۲۹ درصدي همراه شده است. يعني در اين مقطع زماني همزمان با توسعه اقدامات درحوزه آسفالت سازي معابر جاده اي روستايي و افزايش طول راه هاي روستايي آسفالت، از طول راه هاي شوسه و غيرآسفالت كاسته شده و ۲۹ درصد از اين راه ها به جاده هاي آسفالت تبديل شده اند.

  عملكرد وزارت راه وشهرسازي درحوزه پايانه ها

به گزارش «دنياي اقتصاد»، بخش ديگري از گزارش عملكرد وزارت راه وشهرسازي در سال ۹۷ درحوزه حمل ونقل جاده اي مربوط به افزايش تعداد پايانه ها اعم از پايانه هاي باري بهره برداري، پايانه هاي عمومي مسافري فعال،پايانه هاي مرزي فعال(باري-مسافري) و همچنين تعداد مجتمع هاي خدماتي، رفاهي و تيرپارك هاي بهره برداري شده است. مقايسه آمارهاي مربوط به دو مقطع زماني ابتداي دهه ۹۰ و انتهاي سال ۹۷ نيز حكايت از افزايش تعداد اين پايانه ها و مجتمع ها و رشد مثبت در اين زمينه دارد. براساس اعلام وزارت راه وشهرسازي، تعداد پايانه هاي باري بهره برداري در پايان سال ۹۷ معادل ۴۲ درصد در مقايسه با مقطع زماني پايان سال ۹۰ افزايش داشته است. تعداد اين پايانه ها در انتهاي سال ۹۰ برابر با ۵۵ مورد بوده است كه اين ميزان در پايان سال ۹۷ به ۷۸ پايانه افزايش يافته است. همچنين تعداد پايانه هاي عمومي مسافري فعال نيز از ۲۸۹ پايانه در انتهاي سال ۹۰ به ۳۰۶ پايانه در انتهاي سال ۹۷ افزايش يافته است كه نشان دهنده رشد ۶ درصدي تعداد اين پايانه در اين بازه زماني است. آمارها همچنين از افزايش ۱۷ درصدي تعداد پايانه هاي مرزي فعال(باري-مسافري) در كشور حكايت دارد. تعداد اين پايانه ها نيز در انتهاي سال ۹۷ به ۲۷ مورد افزايش يافته است. اين درحالي است كه تعداد اين پايانه ها در انتهاي سال ۹۰ برابر با ۲۳ پايانه بوده است. به دنبال اقدامات انجام شده در راستاي افزايش تعداد مجتمع هاي خدماتي، رفاهي و تيرپارك هاي بهره برداري شده تعداد اين مجتمع ها نيز از ۴۰۴ مجتمع به ۷۴۶ مجتمع افزايش يافته است. اين ميزان ۸۵ درصد رشد در تعداد اين مجتمع ها و مراكز را در بازه زماني انتهاي سال ۹۰ تا انتهاي سال ۹۷ نشان مي دهد.

  اعلام آخرين وضعيت طول راه ها

در بخش ديگري از گزارش وزارت راه وشهرسازي آخرين وضعيت راه هاي جاده اي كشور و طول راه هاي بين شهري و روستايي تحت حوزه استحفاظي اين وزارتخانه تا پايان سال ۹۷ اعلام شده است.بر اين اساس، تا پايان سال ۹۷ مجموع طول راه هاي كشور اعم از روستايي و بين شهري معادل ۲۲۱ هزار و ۳۵۳ كيلومتر برآورد شده است كه از اين ميزان معادل ۸۸ هزار و ۸۷۳ كيلومتر مربوط به طول راه هاي بين شهري و ۱۳۲ هزار و ۴۸۰ كيلومتر مربوط به طول راه هاي روستايي است.

هم اكنون ۷/ ۲ درصد از طول راه هاي بين شهري مربوط به آزادراه هاست. طول آزادراه هاي بين شهري كشور تا پايان سال ۹۷ برابر با ۲ هزار و ۴۰۱ كيلومتر اعلام شده است. از مجموع راه هاي بين شهري كشور همچنين سهم بزرگراه ها ۴/ ۲۰ درصد اعلام شده است. طول بزرگراه هاي كشور تا پايان سال ۹۷ نيز معادل ۱۸ هزار و ۱۲۲ كيلومتر است.از مجموع راه هاي بين شهري كشور ۲۹ درصد به راه هاي اصلي و ۸/ ۴۷ درصد به راه هاي فرعي اختصاص دارد كه در مجموع طول راه هاي اصلي بين شهري تا پايان سال ۹۷ معادل ۲۵ هزار و۸۱۴ كيلومتر وطول راه هاي فرعي بين شهري در همين بازه زماني-تا پايان سال ۹۷-برابر با ۴۲ هزار و ۵۳۶ كيلومتر اعلام شده است.از مجموع ۱۳۲ هزار و ۴۸۰ كيلومتر راه روستايي كشور تا پايان سال ۹۷ نيز ۸۳ درصد معادل ۱۱۰ هزار و۳۱۸ كيلومتر مربوط به راه هاي روستايي آسفالت و۱۷ درصد برابر با ۲۲ هزار و۱۶۲ كيلومتر مربوط به راه هاي روستايي شوسه گزارش شده است.براساس اين گزارش همچنين هم اكنون ۶۹۷ راهدارخانه در سطح كشور و ۲۳۹ پاسگاه پليس راه در مناطق مختلف فعال هستند.اطلاعات منتشر شده از سوي وزارت راه وشهرسازي همچنين از رفع ۵۲۴ نقطه پرحادثه كشور در سال ۹۷ حكايت دارد. اين ميزان در مقايسه با دو سال قبل از آن -بازه زماني سال هاي ۹۵ و ۹۶-به طور متوسط بيش از دو برابر بوده است.مطابق آمارها همچنين در سال ۹۷ به طور كلي، ۱۴۸ ميليون نفر مسافر در سطح كشور و در شبكه حمل ونقل عمومي جاده اي جابه جا شده است. همچنين ۴۳ هزار و ۶۸۱ نفر-كيلومتر مسافر جابه جا شده در سطح كشور، طي يك سال ۹۷ در كارنامه يك ساله حمل ونقل جاده اي كشور مشاهده مي شود.

  آمار سالانه از كشته شدگان جاده اي

در بخشي از گزارش وزارت راه وشهرسازي درباره رويدادهاي جاده اي سال ۹۷ همچنين آمار تلفات جاده اي در ۷ سال گذشته _مقطع زماني پايان سال ۹۰ تا پايان سال ۹۷-نيز اعلام شده است.براساس اطلاعات منتشرشده در اين زمينه، تعداد كشته شدگان و تلفات ناشي از تصادفات رانندگي از ابتدا تا انتهاي سال ۹۷ به ۱۵ هزار و ۲۰۰ نفر رسيده است كه اين ميزان در مقايسه با همه سال هاي اخير از سال ۹۰ تا ۹۷،كمترين ميزان تلفات محسوب مي شود.آمار كشته شدگان تصادفات برون و درون شهري در سال ۹۰ معادل ۲۰ هزار نفر، در سال ۹۱ برابر با ۱۹ هزار نفر، در سال ۹۲ معادل ۱۸ هزار نفر، در سال ۹۳ برابر با ۱۷ هزار نفر و در سال ۹۴ برابر با ۱۶ هزار و ۶۰۰ نفر بوده است.

اين ميزان در سال ۹۵ به ۱۵ هزار و ۹۰۰ هزار نفر و در سال ۹۶ به ۱۶ هزار نفر رسيده است. اما در سال ۹۷ كمترين ميزان كشته شدگان درحوادث جاده اي برون ودرون شهري ظرف ۷ سال گذشته به ثبت رسيده است. با اين حال آمارهاي وزارت راه وشهرسازي از افزايش تعداد كل مجروحان تصادفات درون وبرون شهري در سال ۹۷ در مقايسه با همه سال هاي گذشته از ابتداي دهه ۹۰ تاكنون حكايت دارد. تعداد كل مجروحان تصادفات رانندگي در كشور درحالي در سال ۹۷ به ۳۷۰ هزار نفر رسيده است كه اين ميزان در سال ۹۰ برابر با ۲۹۷ هزار نفر بوده است.تعداد كل مجروحان تصادفات درون شهري  و برون شهري در سال ۹۱ برابر با ۳۱۸ هزار نفر،در سال ۹۲ معادل ۳۱۶ هزار نفر،در سال ۹۳ برابر با ۳۰۴ هزار نفر، در سال ۹۴ برابر با ۳۱۳ هزار نفر،در سال ۹۵ معادل ۳۳۳ هزار نفر و در سال ۹۶ برابر با ۳۳۵ هزار نفر بوده است. اما در سال ۹۷ اين ميزان بيش از ساير سال هاي اخير-در بازه زماني سال هاي ۹۰ تا ۹۷-و معادل ۳۷۰ هزار نفر اعلام شده است.

وزارت راه وشهرسازي درحالي در گزارش يك ساله خود از وضعيت و رويدادهاي حمل ونقل جاده اي آمار كشته شدگان و مجروحان سوانح رانندگي جاده اي را اعلام كرده است كه نماينده وزير راه در امور زيربنايي و طرح هاي ويژه با بيان اينكه سالانه ۳ تا ۴ هزار يتيم به يتيم هاي كشور بر اثر تصادف افزوده مي شود، گفت: خطر سوانح رانندگي ۱۵ برابر زلزله است و ما روزانه به طور ميانگين ۴۶ كشته بر اثر تصادف داريم.سيدحسين ميرشفيع اعلام كرد: هم اكنون با شرايط ناگواري درحوزه سوانح رانندگي مواجه هستيم و به طور متوسط به رقم ۱۷ هزار نفر كشته در سال و ۳۷۰ هزار مجروح رسيده ايم و امكانات دولت هم كفاف انجام اقدامات جهشي براي كاهش سوانح را نمي دهد.مشاور و نماينده وزير راه در امور زيربنايي و طرح هاي ويژه افزود: در كشورهاي توسعه يافته ميزان تلفات سوانح رانندگي عدد ۵ در ۱۰۰ هزار كشته است. يعني اگر بخواهيم اين رقم را مبنا قرار دهيم، ميزان تلفات سوانح رانندگي كشورمان بايد سالانه حدود ۴ هزار كشته باشد.ميرشفيع ادامه داد: ۶۰ درصد عوامل اصلي بروز سوانح رانندگي خطاي انساني است ضمن آنكه خودرو، محيط و جاده نيز از ديگر عوامل بروز سوانح رانندگي هستند.وي افزود: در ۷ ماهه اخير سال جاري ۱۱ هزار كشته و ۲۲۸ هزار مجروح از محل سوانح رانندگي شناسايي شده است و مهر امسال تعداد كشته هاي تصادفات ۱۵ درصد بيشتر از مهر ماه ۹۷ به ثبت رسيده است.

مشاور و نماينده وزير راه در امور زيربنايي و طرح هاي ويژه بيان كرد: سهم تلفات جاده هاي روستايي در كل تلفات جاده هاي برون شهري تا پيش از اين ۱۳ درصد بود كه به ۱۰ درصد كاهش يافته، اما تلفات سوانح رانندگي درمحورهاي روستايي درحال افزايش است.ميرشفيع گفت: از دلايل افزايش تلفات سوانح رانندگي در محورهاي روستايي، افزايش برخورداري از راه روستايي آسفالت و همچنين افزايش استفاده وتعداد خودروهاي شخصي در روستاها، رشد گردشگري و بوم گردي و كمبود علائم راهنمايي و رانندگي در جاده ها است.وي اظهار كرد: در سه استان فارس، كرمان و سيستان وبلوچستان كماكان جمعيت روستايي زياد است و دراين روستاها ۷۶ تا ۸۰درصد تلفات مربوط به محورهاي برون شهري است.مشاور و نماينده وزير راه در امور زيربنايي و طرح هاي ويژه افزود: ۹۲ درصد جمعيت روستايي از راه روستايي آسفالت برخوردار هستند.

ميرشفيع ادامه داد: در ۱۰ سال اخير ۱۸۵ هزار كشته در سوانح رانندگي شناسايي شده اند و سالانه ۳ هزار تا ۴ هزار يتيم به يتيم هاي كشور بر اثر تصادف افزوده مي شود. وي گفت: روزانه به طور متوسط ۴۶نفر بر اثر سوانح رانندگي جان مي بازند و خسارت هاي رانندگي معادل ۶ تا ۷ درصد توليد ناخالص داخلي كشور است.اين درحالي است كه هم اكنون افزايش ايمني راه ها به خصوص افزايش ايمني درحمل ونقل جاده اي از اولويت هاي وزارت راه وشهرسازي است كه در سال هاي گذشته نيز از سوي وزير وقت و وزير فعلي اين وزارتخانه مورد تاكيد قرار گرفته است. به طوري كه مهم ترين هدف و استراتژي نظام حمل ونقل كشور در سال ۹۷ از سوي وزير وقت راه وشهرسازي ارتقاي سطح ايمني در راه ها و شبكه حمل ونقل كشور به خصوص حمل ونقل جاده اي عنوان شده بود.در سال ۹۷ علاوه بر ارتقاي سطح ايمني راه ها، هوشمندسازي نظام حمل ونقل، تجاري سازي و واگذاري بخش هايي از حوزه حمل ونقل به بخش خصوصي، افزايش بهره وري در مرزها و همچنين طراحي و ارتقاي سيستم هاي هشداردهنده در جاده ها كه اطلاعات موردنياز در اين زمينه را به صورت همزمان در اختيار رانندگان و ساير دستگاه هاي مرتبط قرار دهند به عنوان مهم ترين اولويت هاي سياست گذاري حوزه حمل ونقل جاده اي اعلام شده بود.

 

برگشت به تلکس خبرها