مديركل خدمات شهري معاونت خدمات شهري شهرداري تهران با اشاره به شرايط كشور در حوزه كمبود منابع آبي از بخشنامه جديد سازمان بوستان‌ها و فضاي سبز شهرداري تهران براي ممنوعيت كاشت چمن در تهران خبر داد و افزود: با توجه به اين بخشنامه از مناطق خواسته شده كه در احداث فضاهاي سبز جديد از چمن طبيعي استفاده نشود.

عطايي در گفت‌وگو با ايسنا، در تشريح استفاده از چمن توسط معاونت خدمات شهري در سطح شهر تهران گفت: با توجه به اينكه همه ملزم هستيم پيرو سياست‌هاي كلي كشور باشيم و در حال حاضر سياست صرفه جويي در حوزه آب از اولويت‌هاي سياست‌هاي كشور است شهرداري تهران نيز در اين بخش، از چمن به عنوان گياهي آب‌بر استفاده نخواهد كرد تا به اين ترتيب در موضوع استفاده از منابع آبي صرفه جويي انجام شود.

وي افزود: موضوع عدم استفاده از چمن در سياست‌هاي كلان حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري تهران از گذشته مد نظر قرار گرفته به شكلي كه از سال‌هاي گذشته با توجه به پيش بيني كارشناسان جهت كمبود منابع آبي، كاشت اين گونه در سطح تهران به حداقل رسيده بود و بيشتر از گونه‌هايي كه از آب كمتري استفاده مي‌كنند با هدف صرفه جويي منابع آبي در حوزه فضاي سبز شهر تهران استفاده مي‌شد و شهرداري تهران نيز همكاري لازم را براي كاهش مصرف منابع آبي انجام داده باشد.

وي تاكيد كرد:‌ اما با بخشنامه جديد كه توسط سازمان بوستان‌ها جهت ممنوعيت كاشت چمن طبيعي  صادر شده است مناطق از اين پس جهت احداث فضاهاي سبز جديد نبايد از چمن استفاده كنند.